Eğitimler
İTÜ Bilişim Enstitüsü ve Smart Valley'in birlikte düzenlediği Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Eğitimleri
İTÜ Bilişim Enstitüsü ile Smart Valley Sertifika Programları
 • descriptionAdli Bilişim Uzmanlığı Sertifika Programı || Forensic Specialization Certificate Program

   

  Ana Konular:

  • Bilişim Kültürü (Temel Kavramlar ve Uygulamalar),
  • Siber Güvenlik Temel Kavramları,
  • Bilişim Hukuku (Bilişim Suçları ve Yasaları),
  • Adli Bilişim Hukuku, Prensip ve Yöntemleri,
  • Adli Bilişim Teknolojisi ve Yazılımları,
  • Yazılım ve Donanımların Adli Amaçlı İncelenmesi,
  • Verilerin Adli Amaçlı İncelenmesi,
  • Bilgisayar Diski, CD/DVD ve Taşınabilir Bellek Kopyası Alımı,
  • Veri saklama(Koruma) ve Veri Silme,
  • Şifreleme ve Şifre Çözme,
  • Veri kurtarma,
  • Gizlenmiş Dosya Bulma ve Veri Altında Gizlenmiş Veri (Steganografi) Tespiti,
  • Veri İyileştirme, Değerlendirme ve İnceleme,
  • Bilgisayar Diski ve Manyetik Veri Depolama Aygıtlarındaki Verileri Geri Getirilemeyecek Şekilde Silme,
  • Örnek Adli Bilişim Olayları,
  • Adli Bilişim Bilirkişi Raporları.

   

  Main Topics:

  • Information Culture (Basic Concepts and Applications),
  • Cyber Security Basic Concepts,
  • Informatics Law (Information Crimes and Laws),
  • Judicial Informatics Law, Principles and Methods,
  • Forensic Technology and Software,
  • Forensic Analysis of Software and Hardware,
  • Forensic Analysis of Data,
  • Computer Disk, CD / DVD and Portable Memory Copy Reception,
  • Data Storage (Protection) and Data Wiping,
  • Encryption and Decryption,
  • Data recovery,
  • Finding Hidden Files and Detecting Hidden Data Under Data (Steganography)
  • Data Improvement, Evaluation and Review,
  • Data on Computer Disk and Magnetic Data Storage Devices will not be restored,
  • Example Forensic Informatics Events,
  • Forensic Expertise Reports.

 • descriptionUygulamalı İleri Seviye Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı || Applied Advanced Cyber Security Specialist

   

  Ana Konular:

  • Sanal Makina Yapılandırması ve Linux İşletim Sistemi Kurulumu,
  • Dosya Aktarımı ve Tünelleme Teknikleri,
  • Veri Güvenliği Testleri,
  • Web Uygulamaları Güvenliği Testleri,
  • Ağ Güvenliği Testleri,
  • Güvenlik Denetimi ve Raporlanması,
  • Açıklık Değerlendirmesi ve Raporlanması,
  • Sızma Testleri ve Raporlanması,
  • Siber Olay Analizi ve Raporlanması,
  • Siber Güvenlik İzleme Merkezi ve Olay Yönetimi Uygulamaları,
  • Kötücül Yazılım Analizi Uygulamaları,
  • Güvenli Yazılım Geliştirme Uygulamaları,
  • “Bayrağı Yakalama”, “Kendini Savunma” ve “Rakibine Sızma” Uygulamaları.

   

  Main Topics:

  • Virtual Machine Configuration and Linux Operating System Installation,
  • File Transfer and Tunneling Techniques,
  • Data Security Tests,
  • Web Applications Security Testing,
  • Network Security Tests,
  • Security Audit and Reporting,
  • Aperture Evaluation and Reporting,
  • Infiltration Tests and Reporting,
  • Ciber Case Analysis and Reporting,
  • Cyber Security Monitoring Center and Event Management Applications,
  • Malicious Software Analysis Applications,
  • Secure Software Development Applications,
  • "Flag Capture", "Self Defense" and "Unscathed" Practices.

 • descriptionTemel ve İleri Seviye Uygulamalı Siber Güvenlik Eğitimi Sertifika Programı

  na Konular:

  • Siber Güvenliği Planlama ve Yönetimi
  • Siber Güvenlik Denetleme ve Güvencesi
  • Ağ ve Ağ Güvenliği
  • Ağ Trafik Analizi
  • Kriptoloji - 1
  • Kriptoloji – 2
  • Web Uygulamaları Güvenliği
  • Mobil ve IoT Güvenliği
  • Bulut Bilişim Güvenliği
  • Saldırı Saptama ve Önleme
  • Açıklık Tarama ve Değerlendirme Kötücül Yazılım Analizi
  • Sızma Testi -1
  • Sızma Testi -2
  • Uygulamalı Sınav 

   

   Main Topics: 

  • Cyber Security Planning and Management
  • Cyber Security Audit and Assurance
  • Network and Network Security
  • Network Traffic Analysis
  • Cryptology (Cryptography and Cryptoanalysis) -1
  • Cryptology (Cryptography and Cryptoanalysis) -2
  • Web Application Security
  • Mobile and IoT Security
  • Security for Cloud Computing
  • Intrusion Detection and Prevention
  • Vulnerability Scanning and Assessment
  • Malware Analysis
  • Penetration Testing-1
  • Penetration Testing-2
  • Practical Exam

   

 • descriptionTemel Siber Güvenlik Eğitimi Sertifika Programı || Basic Cyber Security Training Certificate Program

   

  Ana Konular:

  • Siber Güvenliğin Planlanması
  • Siber Güvenliğin Yönetimi
  • Siber Güvenlik Denetleme ve Güvencesi
  • Temel Ağ Yönetimi
  • Ağ Güvenliği
  • Sosyal Medya Güvenliği ve Farkındalık
  • Bulut Bilişim Güvenliği

   

   

   

  Main Topics:

  • Cyber Security Planning 
  • Cyber Security Management
  • Cyber Security Audit and Assurance
  • Basic Network Management
  • Network Security
  • Social Media Security and Awareness
  • Security for Cloud Computing
  • Sınav - Exam

   

 • descriptionYönetici Siber Güvenlik Eğitimi Sertifika Programı || Executive Cyber Security Training Certificate Program

   

  Ana Konular:

  • Siber Güvenlik Temel Kavramları,
  • Siber Saldırılar ve Korunma Yöntemleri,
  • Yazılım Güvenliği,
  • Veri Güvenliği,
  • Ağ Güvenliği,
  • Altyapı Güvenliği,
  • Mobil Sistemler Güvenliği,
  • Sosyal Medya Güvenliği,
  • Bilgi Varlıkları Fiziksel Güvenliği,
  • Siber Risk Analiz ve Yönetimi,
  • Bilişim Hukuku,

  Main Topics:

  • Cyber Security Basic Concepts,
  • Cyber Attacks and Prevention Methods,
  • Software Security,
  • Data security,
  • Network Security,
  • Infrastructure Security,
  • Mobile Systems Security,
  • Social Security,
  • Information Assets Physical Security,
  • Siber Risk Analysis and Management,
  • IT law,

 • descriptionBilgi Teknolojileri (BT) Denetimi Uzmanlığı Sertifika Programı || Information Technology (IT) Audit Specialization

   

  Ana Konular:

  • Bilgi Güvenliği (Siber Güvenlik) Temel Kavramlar ve Uygulamalar,
  • BT Denetimi Temel Kavramlar ve Denetim Yöntemleri,
  • Bilişim Hukuku,
  • BT Yönetim ve Denetim Standartları (ISO27001, COBIT, SOX, PCI DSS, ITIL),
  • BT Risk Analizi ve Yönetimi,
  • BT Denetim Stratejisi ve Denetimin Planlanması,
  • BT Yönetim Kontrol ve Denetimi,
  • Fiziksel/Çevresel Kontrol ve Denetimler,
  • Mantıksal Erişim Kontrol ve Denetimi,
  • İşletim Kontrol ve Denetimi,
  • Sistem Geliştirme ve Değişim Yönetimi Kontrol ve Denetimi,
  • Bugünün Bilgisayar Ortamında Etkili ve Güncel Denetimlerin Yapılması,
  • Denetim Teknik Ve Araçları (Denetimde CAAT Kullanımı),

   

   

  Main Topics:

  • Information Security (Cyber Security) Basic Concepts and Applications,
  • Basic Concepts of IT Auditing and Auditing Methods,
  • IT law,
  • IT Management and Auditing Standards (ISO 27001, COBIT, SOX, PCI DSS, ITIL),
  • IT Risk Analysis and Management,
  • IT Audit Strategy and Planning of Audit,
  • IT Management Control and Supervision,
  • Physical / Environmental Control and Supervision,
  • Database and Network Management / Security Control and Supervision,
  • Logical Access Control and Auditing,
  • Operational Control and Supervision,
  • System Development and Change Management Control and Supervision,
  • Implementing Effective and Current Audits in Today's Computer Environment,
  • Auditing Techniques and Tools (CAAT Use in Supervision),

   

İletişim Formu
account_circle
mail
phone
subject