Eğitimler
İTÜ Bilişim Enstitüsü ve Smart Valley'in birlikte düzenlediği Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Eğitimleri
İTÜ Bilişim Enstitüsü ile Smart Valley Sertifika Programları
 • descriptionTemel Siber Güvenlik Eğitimi Sertifika Programı || Basic Cyber Security Training Certificate Program

   

  Ana Konular:

  • Siber Güvenlik Temel Kavramları,
  • Siber Saldırılar ve Korunma Yöntemleri,
  • Yazılım Güvenliği,
  • Veri Güvenliği,
  • Ağ Güvenliği,
  • Altyapı Güvenliği,
  • Sosyal Medya Güvenliği ve Farkındalık,
  • Bilgi Varlıkları Fiziksel Güvenliği,
  • Bilişim Hukuku.

   

  Main Topics:

  • Cyber Security Basic Concepts,
  • Cyber Attacks and Prevention Methods,
  • Software Security,
  • Data security,
  • Network Security,
  • Infrastructure Security,
  • Social Media Security and Awareness,
  • Information Assets Physical Security,
  • IT law.

 • descriptionYönetici Siber Güvenlik Eğitimi Sertifika Programı || Executive Cyber Security Training Certificate Program

   

  Ana Konular:

  • Siber Güvenlik Temel Kavramları,
  • Siber Saldırılar ve Korunma Yöntemleri,
  • Yazılım Güvenliği,
  • Veri Güvenliği,
  • Ağ Güvenliği,
  • Altyapı Güvenliği,
  • Mobil Sistemler Güvenliği,
  • Sosyal Medya Güvenliği,
  • Bilgi Varlıkları Fiziksel Güvenliği,
  • Siber Risk Analiz ve Yönetimi,
  • Bilişim Hukuku.

  Main Topics:

  • Cyber Security Basic Concepts,
  • Cyber Attacks and Prevention Methods,
  • Software Security,
  • Data security,
  • Network Security,
  • Infrastructure Security,
  • Mobile Systems Security,
  • Social Security,
  • Information Assets Physical Security,
  • Siber Risk Analysis and Management,
  • IT law.

 • descriptionKurumsal Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı || Corporate Cyber Security Expert Certificate Program

   

  Ana Konular:

  • Siber Güvenlik Temel Kavramları,
  • Siber Saldırılar ve Korunma Yöntemleri,
  • Yazılım Güvenliği,
  • Veri Güvenliği,
  • Ağ Güvenliği,
  • Altyapı Güvenliği,
  • Mobil Sistemler Güvenliği,
  • Sosyal Medya Güvenliği,
  • Bilgi Varlıkları Fiziksel Güvenliği,
  • Kritik Altyapılar Bilişim Sistemleri Güvenliği,
  • Siber Risk Analiz ve Yönetimi,
  • Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME),
  • Siber Güvenlik Yönetim ve Denetimi,
  • Siber Güvenlik Strateji ve Politikaları,
  • Bilişim Hukuku,
  • Uluslararası Bilgi Güvenliği Standartları,
  • Türkiye Bilgi Güvenliği Standartları, Kurumların Denetimi ve Belgelendirilmesi,
  • Kurumsal Siber Güvenlik Politikası Oluşturma.

   

   

  Main Topics:

  • Cyber Security Basic Concepts,
  • Cyber Attacks and Prevention Methods,
  • Software Security,
  • Data security,
  • Network Security,
  • Infrastructure Security,
  • Mobile Systems Security,
  • Social Security,
  • Information Assets Physical Security,
  • Critical Infrastructure Information Systems Security,
  • Siber Risk Analysis and Management,
  • Siber Events Intervention Teams (SOME),
  • Cyber Security Management and Control,
  • Cyber Security Strategy and Policies,
  • IT law,
  • International Information Security Standards,
  • Turkey Information Security Standards, Audit and Certification of Authority
  • Creating a Corporate Cyber Security Policy.

 • descriptionAdli Bilişim Uzmanlığı Sertifika Programı || Forensic Specialization Certificate Program

   

  Ana Konular:

  • Bilişim Kültürü (Temel Kavramlar ve Uygulamalar),
  • Siber Güvenlik Temel Kavramları,
  • Bilişim Hukuku (Bilişim Suçları ve Yasaları),
  • Adli Bilişim Hukuku, Prensip ve Yöntemleri,
  • Adli Bilişim Teknolojisi ve Yazılımları,
  • Yazılım ve Donanımların Adli Amaçlı İncelenmesi,
  • Verilerin Adli Amaçlı İncelenmesi,
  • Bilgisayar Diski, CD/DVD ve Taşınabilir Bellek Kopyası Alımı,
  • Veri saklama(Koruma) ve Veri Silme,
  • Şifreleme ve Şifre Çözme,
  • Veri kurtarma,
  • Gizlenmiş Dosya Bulma ve Veri Altında Gizlenmiş Veri (Steganografi) Tespiti,
  • Veri İyileştirme, Değerlendirme ve İnceleme,
  • Bilgisayar Diski ve Manyetik Veri Depolama Aygıtlarındaki Verileri Geri Getirilemeyecek Şekilde Silme,
  • Örnek Adli Bilişim Olayları,
  • Adli Bilişim Bilirkişi Raporları.

   

  Main Topics:

  • Information Culture (Basic Concepts and Applications),
  • Cyber Security Basic Concepts,
  • Informatics Law (Information Crimes and Laws),
  • Judicial Informatics Law, Principles and Methods,
  • Forensic Technology and Software,
  • Forensic Analysis of Software and Hardware,
  • Forensic Analysis of Data,
  • Computer Disk, CD / DVD and Portable Memory Copy Reception,
  • Data Storage (Protection) and Data Wiping,
  • Encryption and Decryption,
  • Data recovery,
  • Finding Hidden Files and Detecting Hidden Data Under Data (Steganography)
  • Data Improvement, Evaluation and Review,
  • Data on Computer Disk and Magnetic Data Storage Devices will not be restored,
  • Example Forensic Informatics Events,
  • Forensic Expertise Reports.

 • descriptionİleri Seviye Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı || Advanced Cyber Security Specialist Certificate Program

   

  Ana Konular:

  LINUX İŞLETİM SİSTEMİ (2 Gün)
  • Sanal Makina Yapılandırması ve Linux İşletim Sistemi Kurulumu
  VERİTABANI, BÜYÜK VERİ ve BULUT BİLİŞİM GÜVENLİĞİ (3 Gün)
  • Veritabanı Yönetim Sistemleri ve Güvenliği,
  • Büyük Veri Güvenliği,
  • Bulut Bilişim Güvenliği,
  • Veri Güvenliği Testleri
  WEB UYGULAMALARI GÜVENLİĞİ (1 Gün)
  • Web Uygulamaları Güvenliği,
  SOSYAL MEDYA GÜVENLİĞİ (1 Gün)
  • Sosyal Medya Güvenliği,
  MOBİL CİHAZLAR GÜVENLİĞİ (1 Gün)
  • Mobil Cihazlar ve Nesnelerin İnterneti Güvenliği,
  AĞ GÜVENLİĞİ (1 Gün)
  • Ağ Güvenliği,
  SALDIRI SAPTAMA ve ÖNLEME (4 Gün)
  • Ağ Trafik ve Kayıt Analizi,
  • Saldırı Saptama ve Önleme,
  • “Bayrağı Yakalama”, “Kendini Savunma” ve “Rakibine Sızma” Uygulamaları.
  BT ve GÜVENLİK DENETİMİ (2 Gün)
  • Güvenlik Denetimi (Security Audit),
  • Raporlaması
  AÇIKLIK DEĞERLENDİRMESİ ve SIZMA TESTİ (4 Gün)
  • Açıklık Değerlendirmesi (Vulnerability Assessment),
  • Sızma (Penetration) Testleri,
  • Sızma testi Raporlaması,
  • Veri Sızıntısı (Tempest) Tespiti ve Önleme,
  • Kötücül Yazılım Analizi
  SİBER OLAY ANALİZİ (1 Gün)
  • Siber Olay Analizi,
  • Siber Güvenlik İzleme ve Olay Yönetimi
  GÜVENLİ YAZILIM GELİŞTİRME (2 Gün)
  • Güvenli Yazılım Geliştirme,

   

   

  Main Topics:

  LINUX OPERATING SYSTEM (2 Days)
  • Virtual Machine Configuration and Linux Operating System Setup
  DATABASE, GREAT DATA and SOURCE OF INFORMATION (3 Days)
  • Database Management Systems and Security,
  • Large Data Security,
  • Cloud Computing Security,
  • Data Security Tests
  WEB APPLICATIONS SAFETY (1 Day)
  • Web Applications Security,
  SOCIAL MEDIA SAFETY (1 Day)
  • Social Security
  MOBILE DEVICES SAFETY (1 Day)
  • Security of Mobile Devices and Internet of Objects,
  NETWORK SAFETY (1 Day)
  • Network Security,
  DETECTION and PREVENTION (4 Days)
  • Network Traffic and Record Analysis,
  • Attack Detection and Prevention,
  • "Flag Capture", "Self Defense" and "Unscathed" Practices.
  IT and SECURITY CONTROL (2 Days)
  • Security Audit,
  • Reporting
  EXPERIMENTAL EVALUATION AND WASTE TEST (4 Days)
  • Vulnerability Assessment,
  • Penetration Tests,
  • Infiltration Test Report,
  • Data Leak (Tempest) Detection and Prevention,
  • Malware Analysis
  SIBER EVENT ANALYSIS (1 Day)
  • Ciber Event Analysis,
  • Cyber Security Monitoring and Event Management
  SAFE SOFTWARE DEVELOPMENT (2 Days)
  • Secure Software Development

 • descriptionUygulamalı İleri Seviye Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı || Applied Advanced Cyber Security Specialist

   

  Ana Konular:

  • Sanal Makina Yapılandırması ve Linux İşletim Sistemi Kurulumu,
  • Dosya Aktarımı ve Tünelleme Teknikleri,
  • Veri Güvenliği Testleri,
  • Web Uygulamaları Güvenliği Testleri,
  • Ağ Güvenliği Testleri,
  • Güvenlik Denetimi ve Raporlanması,
  • Açıklık Değerlendirmesi ve Raporlanması,
  • Sızma Testleri ve Raporlanması,
  • Siber Olay Analizi ve Raporlanması,
  • Siber Güvenlik İzleme Merkezi ve Olay Yönetimi Uygulamaları,
  • Kötücül Yazılım Analizi Uygulamaları,
  • Güvenli Yazılım Geliştirme Uygulamaları,
  • “Bayrağı Yakalama”, “Kendini Savunma” ve “Rakibine Sızma” Uygulamaları.

   

  Main Topics:

  • Virtual Machine Configuration and Linux Operating System Installation,
  • File Transfer and Tunneling Techniques,
  • Data Security Tests,
  • Web Applications Security Testing,
  • Network Security Tests,
  • Security Audit and Reporting,
  • Aperture Evaluation and Reporting,
  • Infiltration Tests and Reporting,
  • Ciber Case Analysis and Reporting,
  • Cyber Security Monitoring Center and Event Management Applications,
  • Malicious Software Analysis Applications,
  • Secure Software Development Applications,
  • "Flag Capture", "Self Defense" and "Unscathed" Practices.

 • descriptionBilgi Teknolojileri (BT) Denetimi Uzmanlığı Sertifika Programı || Information Technology (IT) Audit Specialization

   

  Ana Konular:

  • Bilgi Güvenliği (Siber Güvenlik) Temel Kavramlar ve Uygulamalar,
  • BT Denetimi Temel Kavramlar ve Denetim Yöntemleri,
  • Bilişim Hukuku,
  • BT Yönetim ve Denetim Standartları (ISO27001, COBIT, SOX, PCI DSS, ITIL),
  • BT Risk Analizi ve Yönetimi,
  • BT Denetim Stratejisi ve Denetimin Planlanması,
  • BT Yönetim Kontrol ve Denetimi,
  • Fiziksel/Çevresel Kontrol ve Denetimler,
  • Veritabanı ve Ağ Yönetimi/Güvenliği Kontrol ve Denetimi,
  • Mantıksal Erişim Kontrol ve Denetimi,
  • İşletim Kontrol ve Denetimi,
  • Sistem Geliştirme ve Değişim Yönetimi Kontrol ve Denetimi,
  • Bugünün Bilgisayar Ortamında Etkili ve Güncel Denetimlerin Yapılması,
  • Gelişme Aşamasındaki Sistemleri Denetim Yapılırken Katkı Sağlanması,
  • COBIT ve Yöntem Uygulaması,
  • Denetim Teknik Ve Araçları (Denetimde CAAT Kullanımı),
  • BT Denetim ve Kontrollerinin Değerlendirilmesi ve Raporlanması,
  • BT Servislerinin Eksiksiz ve En İyi Kalitede Yönetimi İçin Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi ( ITIL) Servis Yönetim Metotları,
  • Uygulamalı BT Kontrol ve Denetim çalışmaları. 

   

   

  Main Topics:

  • Information Security (Cyber Security) Basic Concepts and Applications,
  • Basic Concepts of IT Auditing and Auditing Methods,
  • IT law,
  • IT Management and Auditing Standards (ISO 27001, COBIT, SOX, PCI DSS, ITIL),
  • IT Risk Analysis and Management,
  • IT Audit Strategy and Planning of Audit,
  • IT Management Control and Supervision,
  • Physical / Environmental Control and Supervision,
  • Database and Network Management / Security Control and Supervision,
  • Logical Access Control and Auditing,
  • Operational Control and Supervision,
  • System Development and Change Management Control and Supervision,
  • Implementing Effective and Current Audits in Today's Computer Environment,
  • Development Stage Systems Contribution,
  • COBIT and Method Application,
  • Auditing Techniques and Tools (CAAT Use in Supervision),
  • Evaluation and Reporting of IT Audits and Controls,
  • IT Services for IT Services Complete and Best Quality Management Infrastructure Library (ITIL) Service Management Methods,
  • Applied IT Control and Supervision studies.

   

İletişim Formu
account_circle
mail
phone
subject